ชื่อ - สกุล : นายไชยลังกา เครือเสน

วัน/เดือน/ปี เกิด : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2447

เสียชีวิต : 27 มีนาคม พ.ศ. 2535

ชื่อบิดา - มารดา : นายเขียว – นางยอดหล้า เครือเสน

พี่น้องทั้งหมด : 5 คน นายไชยลังกาเป็นคนสุดท้อง

การศึกษา : จบชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา)

ตัวอย่างรางวัลที่ได้รับ : เคยชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นเมืองจังหวัดน่านเมื่อปี พ.ศ. 2527 และต่อมาในปีพ.ศ.2530ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)