ชื่อ – สกุล : นางจันทร์สม สายธารา

วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 เมษายน พ.ศ 2574

ชื่อบิดา - มารดา : นายปวน – นางทา ต้นคำ

คู่สมรส : สมรสกับนายสมบูรณ์ ปัญญามานะ

บุตร : จำนวน 6 คน

การศึกษา : - ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านชะเยือง

- อายุ 16 ปี เรียนซอกับแม่ครูคำบานที่บ้านสบยาว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เกียรติคุณ : -ศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้าน (ซอพื้นเมือง) ประจำปี 2539