ชื่อ - สกุล : นายจรัล มโนเพ็ชร

วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 มกราคม พ.ศ.2494

เสียชีวิต : 3 กันยายน พ.ศ 2544

ชื่อบิดา - มารดา : นาย สิงห์แก้ว - เจ้าต่อมคำ (ณ เชียงใหม่) มโนเพ็ชร

การศึกษา : -ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพุทธิโสภณ เชียงใหม่

- ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเมตตาศึกษา

- ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ

รายละเอียดเพิ่มเติม