ชื่อ - สกุล : นายคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

วัน/เดือน/ปี เกิด : 25 พฤษภาคม พ . ศ . 2477

ชื่อบิดา - มารดา : เจ้าน้อยมรกต – เจ้าเกี๋ยงคำ ณ เชียงใหม่

พี่น้องทั้งหมด : จำนวน 6 คน นายคำเป้นคนสุดท้อง

ชื่อคู่สมรส : นาง คำ สวนหมาก

บุตร : จำนวน 4 คน

การศึกษา : เรียนจบชั้นประโยคประถมศึกษาแล้ว ไม่ได้เรียนต่อ

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 101 ซอยบ้านล้อง ตำบลสุขาภิบาล ถนนเชียงใหม่ – ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 

ตัวอย่างผลงานเชิญชูเกีรยติ : ได้รับเกียรติบัตรศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ( การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน ) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

  • ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕