ชื่อ - สกุล : เจ้า เครือแก้ว ณ เชียงใหม่ ศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป์ไทย)

วัน/เดือน/ปี เกิด : 5 มกราคม พ.ศ.2456

ชื่อบิดา - มารดา : เจ้าน้อยมรกต – เจ้าเกี๋ยงคำ ณ เชียงใหม่

ชื่อคู่สมรส : ร.ต.อ. เจ้าพรหมา ณ เชียงใหม่

การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่๖

ตัวอย่างรางวัลที่ได้รับ : เป็นผู้ประพันธ์บทร้องถวายพรพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองทรงครองราชย์เป็นปีที่ ๕๐ กาญจนาภิเษก จัดแสดงถวายพระพรที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๓๓

- ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงอื่อ (เพลงกล่อมเด็ก) เข้าร่วมแข่งขันในงานวันแม่มหิดล พ.ศ. ๒๕๓๓ จนได้รับประทานโล่ห์รางวัลจากพระหัตถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย