ชื่อ – นามสกุล : นายเจริญ มาลาโรจน์

นามปากกา : มาลา คำจันทร์

ชื่อบิดา – มารดา

ชื่อคู่สมรส นางสาวณัฐยาภรณ์ ไชยหล้า

บุตร๒ คน

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๑๑ บ้านศาลา ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

การศึกษา : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ที่ โรงเรียนบ้านสันติวัน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประถมศึกษาปีที่ ๕ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ในหลักสูตร ป.กศ.ชั้นต้น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโทในสาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม