ชื่อ - สกุล : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พะยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

นามปากกา : มณี พะยอมยงค์

วัน/เดือน/ปี เกิด : 2 มีนาคม พ.ศ. 2473

เสียชีวิต : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ชื่อคู่สมรส : บุญยิ่ง พยอมยงค์ (สุขุมินท)

การศึกษา : สำเร็จการศึกษาในทางธรรมโดย เป็นนักธรรมเอก ปธ.6 จากนั้นสำเร็จการศึกษาในทางโลก ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร ตามลำดับ

เกียรติคุณ : - พ.ศ. 2520 โล่พัฒนาท้องถิ่น

- พ.ศ. 2531 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- พ.ศ. 2531 รางวัลบุคคลดีเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น