ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ แก้วเก๋

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 115 หมู่ 7 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 57160

ตัวอย่างรางวัลที่ : รางวัลเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2552

เกียรติบัตรผู้ส่งเสริม สนับสนุนการอู้คำเมืองอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเชียงใหม่ จากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่

เข็มเกียรติคุณ วันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นผู้มีผลงานดีเด่นการอนุรักษ์ ด้านดนตรีและการแสดงพื้นเมือง จากจังหวัดเชียงใหม่