ชื่อ - สกุล : นางแสงดา บัณสิทธิ์

วัน/เดือน/ปี เกิด : 14 เมษายน พ.ศ.2462

ชื่อบิดา - มารดา : นายหมวก-นางคำมูล

ชื่อคู่สมรส : นายดาบมาลัย บัณสิทธิ์

บุตร : จำนวน 1 คน

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านท่าม่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่