ชื่อ - สกุล : พ่อน้อยสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร (บรมครูทางด้านงานศิลปกรรมล้านนา)

วัน/เดือน/ปี เกิด : 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2462

เสียชีวิต : 30 มกราคม พ.ศ.2549

ชื่อบิดา - มารดา : นาย คำแสน และนาง อิ่นคำ มโนเพ็ชร

ชื่อคู่สมรส : เจ้าต่อมคำ ณ เชียงใหม่

บุตร : จำนวน 7 คน

การศึกษา : โรงเรียนวัดพันตอง แล้วมาศึกษาต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนอนุสารสุนทร จบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสมัยนั้น

รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ :

  • บุคคลกรดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด สาขาหัตถกรรมศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2533
  • รางวัลราชมงคลสรรเสริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล เมื่อปี พ.ศ. 2540
  • รางวัลเพชรราชภัฏ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปี พ.ศ. 2543