ชื่อ - สกุล :

นาย ศิริพงษ์ ศรีโกไสย (ย่าบุญ)

วัน/เดือน/ปี เกิด : ๒๕ กันยายน พ.ศ.2487

ชื่อบิดา - มารดา : นาย สวิง ศรีโกไสย มารดาชื่อ นาง จันทร์ดี ปัญญาอาคม

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 14 ถนนราชดำเนิน ซอย 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม