ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนทรี เวชานนท

์วัน/เดือน/ปี เกิด :25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

บุตร : จำนวน2 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน : เฮือนสุนทรี 208 ถ.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

ผลงาน : เริ่มร้องเพลงโฟล์คซองคำเมือง ร่วมกับคุณจรัล มโนเพ็ชร

เมื่อปี 2520 อัลบั้มชุดแรกที่สร้างชื่อเสียง ออกวางแผงเมื่อปี 2521

ชื่อชุด “โฟล์คซองคำเมืองอมตะ”

รายละเอียดเพิ่มเติม