ชื่อ - สกุล : สุจิตรา คำขัติย์

ชื่อในวงการ : อีต่วม

วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 มิถุนายน 2490

ชื่อบิดา - มารดา : นายคำ – นางสุจา คำขัตย์

บุตร : จำนวน 2 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน : หมู่บ้านเชียงใหม่แกรนด์วิว ตำบลแม่เหีย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา : จบประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนทุ่งแดง แล้วมาเรียนซอกับแม่ครูจันทร์สม สายธารา แม่ครูบุญปั๋น พ่อครุศรีทวน สอนน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม