ชื่อ - สกุล : สุรินทร์ หน่อคำ

วัน/เดือน/ปี เกิด : 6 มกราคม พ.ศ. 2489

ชื่อบิดา - มารดา : นายอินทร์ – นางขันแก้ว หน่อคำ

ชื่อคู่สมรส :นางบังอร หน่อคำ

บุตร : จำนวน 6 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน : 111 หมู่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา : จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนซอกับแม่ขันแก้วผู้เป็นมารดา โดยติดตามไป

ในงานต่าง ๆ การเรียนในระยะแรกยังไม่ได้เรียนอย่างจริงจัง จนกระทั่งอายุได้ 16 ปี จึงเริ่มหัดเรียนซอ

อย่างจริงจังกับมารดา จนกระทั่งอายุ 17 ปี ก็สามารถออกซอได้ และต่อมาได้ไปศึกษาซอเพิ่มเติม

กับแม่ครูจันทร์สม สายธารา ที่อำเภอแม่ริม และพ่อครูศรีทวน สอนน้อย ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม