ชื่อ - สกุล : นาย ทวี นันทขว้าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)

วัน/เดือน/ปี เกิด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2468

เสียชีวิต : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2534

การศึกษา : ระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๘๐ จนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากนั้นในระหว่าง พ.ศ .๒๔๘๐ – ๒๔๘๖ เรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดลำพูน ๖ ปี จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษา และ ในปี พ.ศ .๒๔๘๘ – ๒๔๙๑ ศึกษาต่อที่ Academy of Fine Arts of Rome และสำเร็จการศึกษาขั้น DIPOMA ACADEMIA DI BELLE ART DI ROMA

ตัวอย่างรางวัลที่ได้รับ : พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3

- พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที ๔

- พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม จาการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้ง ๗