วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่   17   ฉบับที่  1   ประจำเดือน  กรกฎาคม - ธันวาคม   ปี  2547

 

    บทความ

  อันตรธาน 5 : เหตุแห่งความเสื่อมของพุทธศาสนา

: มาลี  ไพรสน


  เพศของอาหารและเพศของผู้บริโภค

: ดร.แสงระวี  อนันตพานิช


  "ภาพยนตร์การ์ตูนไทย" การดิ้นรนให้พ้นจากกระแสครอบงำ

: นางสาวศิริพร  เสรีกิตติกุล


  โทรทัศน์มีผลต่อความรุนแรงของเด็กจริงหรือ

: สุธิกา  พัฒนศรีวิเชียร


  พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการชมโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์

: อาจารย์กรณิการ์  รักธรรม


  งานขจัดคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จากอดีต ปัจจุบัน..สู่อนาคต

: นางสาววรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล


 

    ผลงานวิจัย

  บทบาทผู้หญิงในสังคมชาวนาต่อการจัดการครัวเรือน : กรณีศึกษาผู้หญิงจ้วง: ไทดำ (ผู้ไต่) ในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
The Role of woman in Farming Society Regarding Household Management: Thecase of Zhuang: Tai Dum (Pu tai) in Kwangsi Province, The People's Republic of Chaina.

: ชุลีพร  วิมุกตานนท์


  การสำรวจการใช้ดัชนีวัดผลสำเร็จองค์การ : กรณีศึกษาวิสาหกิจการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Key Corporate Performance Indicator Survey: Case Study in Small and Medium Production Enterprises in Chiang Mai, Supported by Borad of Investment

: อาจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ


  การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลคำแนะนำการลงทุนของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
An lnvestigation of Market Efficiency of the Thai Stock Market using Stock Analyst Recommendation

: นายพฤหัส  หิรัญศิริ


  การประยุกต์แนวคิดสุขภาพจิตชุมชนสู่การฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
Community Mental Health Concepts Applied to Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum of Nursing Students McCormick Faulty of Nursing Payap University

: อาจารย์สมพร  กิ่วแก้ว


 
"The Spirit of the Second Mile" : Experiencing a Passing for Nursing

: นางรุจิรา  อินทรตุล


  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
A Study of the Factors Effecting on Dismissal of Payap University Students

: ผศ.ปีณิต  สุภากุล
    บรรณานิทัศน์

  : นที  แก้วคำอ้าย