รายชื่อวารสาร e-Journal จากฐานข้อมูล EBSCO

                                                                                
รายชื่อวารสารอิลเ็คทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศจากฐานข้อมูล EBSCO แบ่งตามสาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์     :    Academic Search Complete

คณะนิเทศศาสตร์   :  Academic Search Complete    /   Communication & Mass Media Complete

คณะบริหารธุรกิจ  :   Business Source Complete  /  Academic Search Complete

คณะวิทยาศาสตร์  :  Academic Search Complete    /  Computer & Applied Science Complete

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  :  Business Source Complete   /  Academic search Complete

คณะเศรษฐศาสตร์  : Business Source Complete

คณะเภสัชศาสตร์  :   Academic search Complete  /  CINAHL Plus with Fulltext  /  MEDLINE Complete

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   :   Academic search Complete / Education Research Complete

International College  :   Academic search Complete  /  Education Research Complete /
Business Source Complete