Contact Us

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 053-241255 ต่อ 7401 นายพิชัย  วิมลไชยพร pichai_v@payap.ac.th
เลขานุการสำนักงานสำนักหอสมุด 053-241255 ต่อ 7402 นางกัลยกร  กันยวง Kanyakorn_k@payap.ac.th
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากร 053-241255 ต่อ 7404 นางสาวณภัทร ฉิมพาลี
แผนกพัฒนาทรัพยากร 053-241255 ต่อ 7403
หัวหน้าแผนกบริการ สารสนเทศ 053-241255 ต่อ 7412 นางสาวพุทธมนต์  พรนิมิตร
งานบริการยืม-คืน 053-241255 ต่อ 7420 นางสาวพุทธมนต์  พรนิมิตร
งานบริการช่วยการค้นคว้า 053-241255 ต่อ 7411 นางสาววิไลรัตน์  เชตะวัน
งานบริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ 053-241255 ต่อ 7412
งานบริการจองห้องStudy Room ชั้น 4 053-241255 ต่อ 7415
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 053-241255 ต่อ 7410 นางสาวกัญฐณา มหาวงค์
งานเทคโนโลยีห้องสมุด 053-241255 ต่อ 7401, 7406 นายพิชัย  วิมลไชยพร