Library Management

การบริหารงานสำนักหอสมุด ระบบประกันคุณภาพ
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ คู่มือการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด 2556
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการ
รายงานประจำปี รายงานการประเมินตัวเอง
ปีการศึกษา2555 ปีการศึกษา2556
ปีการศึกษา2555
ปีการศึกษา2554
ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด
ปีการศึกษา2556