ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัย
ห้องสมุด
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19. มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
21. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
23. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัย
ห้องสมุด
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเกริก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
3.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
5. มหาวิทยาลัยชินวัตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยชินวัตร
6. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
9. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
11. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
13. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สำนักบรรณสารและสารสนเทศ
14. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย
15. มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16. มหาวิทยาลัยสยาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม
17. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
19. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
21. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัย
ห้องสมุด
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี